Splošni pogoji opravljanja storitev

 

SPLOŠNI POGOJI

opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami

 

Ti splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni in sprejeti na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr – UPB1) (Uradni list RS, št. 72/2006 in 49/11) za nepremičninsko družbo NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, ki jo zastopa direktor Robert Nedanovski;

 

1. člen:        UPORABLJENI POJMI TEH SPLOŠNIH POGOJEV

Za potrebe teh splošnih pogojev imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

Nepremičninska družba je družba NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, ki je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;

Druga nepremičninska družba je vsaka nepremičninska družba, ki v RS ali izven nje opravlja gospodarsko dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami;

Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov;

Drug nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki ima licenco nepremičninskega posrednika in ne opravlja poslov posredovanja za nepremičninsko družbo;

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, kot so (kupo)prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba, katerih predmet je določena nepremičnina;

Ekskluzivno posredovanje pomeni, da lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe, le če se nepremičninska družba in naročitelj tako dogovorita s pogodbo o posredovanju. V tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo;

je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;

Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;

Lastnik nepremičnine je oseba, ki je vpisana kot lastnik v zemljiško knjigo (zemljiškoknjižni lastnik) in /ali oseba, ki izpolnjuje zakonite pogoje za vknjižbo;

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poizkuša spraviti ali jo spravi v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Druga oseba je vsaka oseba, katero samostojno brez posredovanja nepremičninske družbe išče oziroma stopi v stik z njo naročitelj, z namenom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino in ta oseba ni tretja oseba in ni niti naročiteljev ožji družinski član;

Katerakoli ali kakšna druga oseba je vsaka oseba, ki po pooblastilu, naročilu ali na kakšni drugi pravni podlagi naročitelju, brez vednosti nepremičninske družbe za naročitelja ali v njegovem imenu in/ ali za njegov račun oglašuje, išče drugo osebo, stopa v kontakt z drugo ali tretjo osebo, se z drugo ali tretjo osebo pogaja za sklenitev pravnega posla in/ali sklepa pravni posel za nepremičnino, ki je predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju in ta oseba ni druga ali tretja oseba;

Pogodba o posredovanju je pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena;

Ekskluzivna pogodba o posredovanju je pogodba o posredovanju, s katero se naročitelj zavezuje, da v času veljavnosti ekskluzivne pogodbe za nepremičnino in za pravni posel, ki je predmet posredovanja po ekskluzivni pogodbi o posredovanju ne bo sklenil pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo, da sam ali preko druge osebe ne bo oglaševal ali kako drugače ponujal oziroma kako drugače iskal druge osebe in/ali brez vednosti nepremičninske družbe stopal v stik s tretjo osebo z namenom zaradi pogajanj za sklenitev in/ali za sklenitev pravnega posla za predmetno nepremičnino in da se sam ali preko ali s pomočjo kakšne druge osebe brez vednosti in aktivne udeležbe nepremičninske družbe ne bo z drugo in/ali tretjo osebo pogajal za sklenitev pravnega posla in da niti brez vednosti nepremičninske družbe sam niti preko kakšne druge osebe ne bo sklenil z drugo in/ali tretjo osebo pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja po ekskluzivni pogodbi o posredovanju.

Pogoji naročitelja so pogoji, ki jih določi/predlaga/ zahteva naročitelj, pod katerimi izključno namerava, želi,  je pripravljen ali primoran  skleniti pravni posel za nepremičnino, ki je predmet posredovanja(npr. plačilo are ob sklenitvi pogodbe, delitev provizije, poplačilo kredita, iztek najemne pogodbe itd.) in so določeni v pogodbi o posredovanju;

Pristojno ministrstvo za posredovanju v prometu z nepremičninami je Ministrstvo za okolje in prostor, inšpekcijsko nadzorstvo pa izvajajo inšpektorji Tržnega inšpektorata RS;

Veljavna komunikacija med strankami je pisna s poštno pošiljko, po faxu ali preko e-pošte.

 

2. člen:        SPLOŠNI PODATKI O NEPREMIČNINSKI DRUŽBI

NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto, sedež družbe: Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, v poslovnem centru Novi trg, I. nadstropje; delovni čas: ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 7.30 do 16.00 ure ter petek od 7.30 do 13.00 ure, v popoldanskem času, ob vikendih ali praznikih pa po predhodnem dogovoru; matična številka: 2166909; ID za DDV: SI3602286; TRR št.: SI56 0438 5000 1199 493 odprt pri NKBM, enota Novo mesto; fiduciarni račun št.: SI56 0438 5000 2615 693 odprt pri NKBM, enota Novo mesto; e-naslov: info@nnrn.si; internetna stran: www.nnrn.si; telefon: 07 33 79 420 in 05 99 47 408; fax: 07 33 79 421; nepremičninski posredniki:

 

Ime in priimek:                 E-mail:                                              Telefon:                                          Št. licence:

Robert Nedanovski            robert.nedanovski@nnrn.si               040 287 597                                   00283, MOP

Jožica Kobe                       jozica.kobe@nnrn.si                         041 524 211                                    01268, MOP

Silvo Lah                           silvo.lah@nnrn.si                               031 304 239                                    02160, MOP 

 

 

3. člen:        VRSTE STORITEV IN OPIS POSLOV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

S plačilom za posredovanje iz prvega odstavka 5. člena teh splošnih pogojev se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe, kot so (kupo)prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba, katere predmet je določena nepremičnina, ki je predmet posredovanja, zlasti stroške za naslednja dejanja:

ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence po naročiteljevem pooblastilu;

priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

pridobivanje informacij od naročitelja o kontaktih z namenom ažurne medsebojne komunikacije, organizacije ogledov ter spravljanja naročitelja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, GSM, faks, naslov e-pošte,…);

pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov (osebno ime/firma, naslov/sedež, EMŠO, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa) naročitelja in tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe, ki je predmet posredovanja;

preveritev pravnega stanja nepremičnine;

preveritev dejanskega stanja nepremičnine na podlagi skrbnega ogleda nepremičnine in pregleda dokumentacije, zlasti dovoljenja za gradnjo, projektne dokumentacije, uporabnega dovoljenja, potrdila o namenski rabi, energetske izkaznice in ostalih dokumentov;

preverjanje obstoja in opozarjanje o morebitnih očitnih stvarnih napakah, poškodbah in/ali pomanjkljivostih ter prednostih nepremičnine, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine;

preverjanje namenske rabe nepremičnine na podlagi pridobljenega potrdila o namenski rabi;

preverjanje in seznanjanje o informacijsko-telekomunikacijski, komunalni, elektro, energetski opremljenosti nepremičnine, prometni dostopnosti ter pregled urejenosti okolice in ostalih značilnosti;

izdelava prevzemnega zapisnika, kateri je priloga pogodbe o posredovanju, s katerim nepremičninski posrednik zabeleži vse ugotovitve iz ogleda ob prevzemu ter preverjanj podatkov in listin, ki jih je pridobil bodisi od naročitelja ali javnih evidenc o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine;

pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine zlasti o tržnih razmer glede prometa z nepremičninami in gibanja cen oziroma najemnin za posamezne vrste nepremičnin na določenem območju s predstavitvijo in preveritvijo cene GURSA in podajo ocene tržne vrednosti nepremičnine s strani nepremičninske družbe;

določitev strategije skladno z naročiteljevimi interesi in pogoji pri posredovanju;

pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;

seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev, stvarnih in pravnih napak nepremičnine, ipd.;

pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine, pri čemer oglas vsebuje zlasti podatke o: ceni, lokaciji, letu izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove, velikosti nepremičnine ter firmo in sedež nepremičninske družbe, skladno z naročiteljevimi podanimi pogoji;

fotografiranje nepremičnine;

oglaševanje, ki lahko vključuje tudi dodatne ali posebne pogoje prodaje, ki jih je določil/predlagal/zahteval naročitelj in so bili dogovorjeni s pogodbo o posredovanju.

objava oglasa ne spletni strani nepremičninske družbe www.nnrn.si, na internetne oglasnike: www.nepremičnine.net, www.nepremicnine.si21.com, v tiskanih medijih in objava oglasa na Radiju Sraka;

posredovanje oglasa preko tedenskih e-novic nepremičninske družbe;

pošiljanje ponudb tretjim osebam;

seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, njenimi prednostmi in morebitnimi pomanjkljivostmi, organizacija in vodenje ogledov, samostojno ali v prisotnosti naročitelja;

organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo;

posredovanje kontaktnih podatkov, razen, če je naročitelj v pogodbi o posredovanju izrecno zahteval anonimnost;

seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;

seznanitev naročitelja in tretje osebe z vrsto in višino dodatnih stroškov (davčnih obveznosti, notarskih opravil, cenitev, vpisa v zemljiško knjigo, sodnih in upravnih taks);

redna in ažurna telefonska, elektronska ali pisna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami;

obveščanje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;

sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje;

sprejem naročila za sestavo listine o pravnem poslu;

organizacija  primopredaje in sestava zapisnika o prevzemu nepremičnine v posest, ki obsega izključno popis števcev komunalnih priključkov (elektro, komunalnih in energetskih priključkov) ter predajo ključev.

 

4. člen:        LISTINA O PRAVNEM POSLU

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju ali z naročiteljevim dodatnim naročilom, dogovorita tudi za storitev sestave listine o pravnem poslu, ki vsebuje zapis predpogodbe ali pogodbe za sklenitev pravnega posla, pri katerem je nepremičninska družba posredovala. Sestava listine o pravnem poslu ni posel posredovanja. Cena te dodatne storitve je določena s cenikoma nepremičninske družbe iz 8. člena teh splošnih pogojev.

 

Izjemoma je lahko storitev sestave listine o pravnem poslu tudi posel posredovanja, če je upoštevajoč vrednost nepremičnine in zahtevnost listine tako dogovorjeno v pogodbi o posredovanju. Kadar je sestava listine o pravnem poslu dogovorjena kot storitev posredovanja, morajo listino obvezno izdelati univerzitetni diplomirani pravniki ali pooblaščeni odvetniki, ki jih izbere nepremičninska družba, razen, če je v pogodbi o posredovanju dogovorjeno drugače. Na listini, katero so izdelali, morajo slednji to potrditi z imenom in priimkom ter svojim podpisom na listini.

 

5. člen:        PLAČILO ZA POSREDOVANJE (PROVIZIJA)

Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami (provizijo) nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju, v kateri je določena višina provizije. Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije na dan sklenitve pravnega posla, za katerega je posredovala.

 

V primeru posredovanja pri prodaji ali nakupu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini največ 4 % od pogodbene vrednosti nepremičnine (DDV ni vključen v ceni), razen, če se stranki s pogodbo o posredovanju ne dogovorita za nižjo provizijo. Če je med pogodbenima strankama prodajne oz. druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek dogovorjene provizije razdeli. V primeru, da znaša vrednost nepremičnine manj kot 10.000,00 EUR, se provizija dogovori s pogodbo o posredovanju za vsak primer posebej.

 

V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnin se šteje, da gre za posredovanje v zvezi z dvema nepremičninama ter se za vsako posebej sklene samostojna pogodba o posredovanju, zato se zaračunava provizija skladno s pogodbo o posredovanju za vsako nepremičnino posebej. V primerih, ko je skupna vrednost menjanjih nepremičnin nižja od 20.000,00 EUR, znaša provizija kot se stranki dogovorita s pogodbo o posredovanju za vsako nepremičnino posebej.

 

Nepremičninska družba ima pravico do ¼ dogovorjene celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine), v kolikor naročitelj sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja sam z drugo osebo, katero je sam našel. Plačilo v tem primeru predstavlja povračilo stroškov nastalih nepremičninski družbi za opravljene posle posredovanja. V primeru, če je ta druga oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju. Nepremičninska družba ima pravico do provizije tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjenega pravnega posla.

 

Rok plačila provizije je 7 dni od izstavitve računa. Naročitelj mora poskrbeti, da so poravnane vse njegove obveznosti in obveznosti tretje osebe do nepremičninske družbe pred oddajo predloga za vpis pravice v zemljiško knjigo ali pred notarskim narokom v primerih, ko za namen plačila kupnine kupec najema kredit, ki se zavaruje z ustanovitvijo hipoteke. V nasprotnem primeru, si nepremičninska družba pridržuje pravico do zadržanja listine o pravnem poslu oziroma drugih dokumentov ali stvari.

 

Ne glede na četrti, peti ali šesti odstavek tega člena pa je naročitelj odgovoren tudi za vso škodo, ki je nastala nepremičninski družbi zaradi kršitve pogodbe o ekskluzivnem posredovanju.

 

6. člen:        DODATNE STORITVE

Dodatne storitve, ki jih bo za naročitelja opravila nepremičninska družba v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja določita in navedeta stranki v pogodbi o posredovanju, v pooblastilu ali v posebnem naročilu, ki postane sestavni del pogodbe o posredovanju z dnem podpisa. V kolikor cena dodatne storitve ni izrecno drugače dogovorjena, veljajo cene po ceniku storitev posredovanja nepremičninske družbe in ceniku storitev pravnega posla. Kot dodatne storitve se štejejo predvsem sledeče storitve: izdelava listine o pravnem poslu, ki je predmet posredovanja, razen, če ni dogovorjeno, da je to storitev posredovanja; izdelava listine o drugem pravnem poslu, kateri ni predmet posredovanja vendar je povezan z nepremičnino oziroma poslom, ki je predmet posredovanja; urejanje pravnega stanja nepremičnine; zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev ali izpolnitev posla, ki je predmet posredovanja; zastopanje v davčnem postopku; priprava zemljiškoknjižnih predlogov; hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu; hramba dokumentov, listin; ureditev pogojev za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine; izdelava pogodbe za ustanovitev osebne ali stvarne služnosti; ustanovitev etažne lastnine in druge storitve, ki jih ne zajema plačilo za posredovanje in se zanje dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s pogodbo, naročilnico ali s pooblastilom. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katera je predmet posredovanja, ni bila sklenjena oziroma tudi če ni upravičena do plačila provizije ali dela provizije.

 

7. člen:        DODATNI STROŠKI

Dodatni stroški so stroški, ki nastanejo s sklenitvijo posla, ki je predmet posredovanja in so nujni za izpolnitev sklenjenega posla ter jih je dolžan plačati naročitelj oziroma po dogovoru tretja oseba. Kot dodatni stroški se štejejo predvsem stroški: (1.) sodnih in upravnih taks, pristojbin, pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije, ki je lastnik ne predloži nepremičninski družbi in jo je potrebno pridobiti posebej; (2.) davka na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, DDV-ja, davka na dobiček iz kapitala ob odsvojitvi nepremičnine, cenitev; (3.) deponiranja listin ali sredstev ter overitev podpisov pri notarju, vknjižb vpisov ali izbrisov iz zemljiške knjige; (4.) energetske izkaznice; (5.) cenilnega poročila. Nepremičninska družba ima pravico plačati dodatne stroške po dogovoru iz pogodbe o posredovanju, pooblastila, naročilnice ali druge listine v imenu in za račun naročitelja in/ali tretje osebe. Naročitelj in /ali tretja oseba sta dolžna nepremičninski družbi, ki je stroške plačala iz lastnih sredstev, nemudoma na njen prvi poziv povrniti plačane stroške.

 

8. člen:        CENIK

Vsa dejanja nepremičninske družbe povezana s posredovanjem iz 3. člena teh splošnih pogojev so že vključena v provizijo iz 5. člena teh splošnih pogojev. Za dodatne storitve nastale v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja iz 6. člena teh splošnih pogojev, za določitev višine povračila stroškov nepremičninski družbi iz četrtega odstavka 5. člena teh splošnih pogojev ter sestavo listine o pravnem poslu iz 4. člena teh splošnih pogojev pa veljata in se uporabljata Cenik storitev posredovanja z dne 1.8.2016 ter Cenik storitev pravnega posla z dne 1.8.2016, katera sta priloga teh splošnih pogojev.

 

9. člen:        DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA DO NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov in se zavezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe o posredovanju ali nemudoma ob nastanku novih okoliščin nepremičninski družbi predložil listine, omogočil oglede oziroma jo seznanil z napakami, vplivi okolja in spremenjenimi okoliščinami, ki že ali bi v bodoče lahko vplivali na dejansko ali pravno stanje nepremičnine oziroma na pogoje posredovanja in realizacijo posla, ki je predmet posredovanja, kar vključuje zlasti, ne pa izključno :

-          PREDLOŽITEV LISTINE, ki so podlaga za pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih pravic (predvsem so to: gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, osebni dokumenti, osebni podatki,  fotokopije pogodb, dokumenti o preteklih in tekočih sodnih oz. upravnih postopkih, zakonskem stanju, urejenosti mej in razmerja s sosedi, itd.).

-          ZAGOTOVITEV OGLEDA NEPREMIČNINE tretjim osebam, s katerimi se nepremičninski posrednik dogovori za ogled. Naročitelj mora biti dosegljiv na način (telefonsko, preko e-pošte ali osebno) in v času dogovorjenim z nepremičninskim posrednikom. Naročitelj mora zagotoviti, da je nepremičnina pospravljena oziroma urejena za ogled.

-          OBVESTITEV O NAPAKAH, o katerih mora naročitelj obvestiti nepremičninskega posrednika, in sicer katere so naročitelju znane oziroma mu niso mogle ostati neznane.

-          SEZNANITEV O VPLIVI OKOLJA, KI  pomenijo predvsem poplave, hud veter in plazovi, emisije, hrup, neurejenost soseske, med sosedski spori, in so naročitelju znani oziroma mu niso mogli ostati neznani, itd..

-          O SPREMENJENIH  OKOLIŠČINAH , ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti katerekoli stranke, vplivajo bodisi  na vrednost ali na postopek posredovanje v prometu z nepremičninami. Naročitelj mora v najkrajšem možnem času odkar je izvedel za posamezno okoliščino, o tem obvestiti nepremičninskega posrednika ter se dogovoriti o nadaljnjem spremenjenem postopku in pogojih posredovanja.

-          NAROČITELJEVE SPREMENJENE INTERESE, nemudoma sporočiti posredniku kot npr. spremembo prodajne cene, datum vseljivosti in podobno.

Če naročitelj krši v tem členu opisane obveznosti, je nepremičninska družba upravičena do odškodnine v višini 4 % (brez vključenega DDV-ja) od oglaševane cene iz pogodbe o posredovanju oziroma dveh oglaševanih mesečnih najemnin, dogovorjenih v pogodbi o posredovanju.

 

10. člen:        NEPOŠTENA NAROČITELJEVA RAVNANJA

Naročitelj je dolžan plačati nepremičninski družbi odškodnino v višini 4% (brez vključenega DDV-ja) od oglaševane cene oziroma dve mesečni najemnini dogovorjeni v pogodbi o posredovanju, če naročitelj huje krši njegove obveznosti iz teh splošnih pogojev in/ali iz pogodbe o posredovanju in /ali ravna nepošteno, zlasti če:

-          nepremičninske družbe ne obvesti o knjižni ali izven knjižni sklenitvi posla, za katerega je posredovala nepremičninska družba s tretjo ali katerokoli drugo osebo in ji ne dostavi kopije predpogodbe oziroma pogodbe v roku 8-ih dni od njene sklenitve;

-          nepremičninske družbe ne obvesti o odtujitvi nepremičnine, ki je predmet posredovanja tretji osebi ali katerikoli drugi osebi in ji ne dostavi kopije listine v roku 8-ih dni od njene sklenitve;

-          nepremičninske družbe ne obvesti o obremenitvi nepremičnine, ki je predmet posredovanja in ne dostavi kopije listine v roku 8-ih dni od sklenitve;

-          krši ekskluzivno pogodbo o posredovanju;

-          odpove pogodbo o posredovanju v nasprotju s poštenjem in ob neprimernem času;

-          naročitelj posreduje nepremičninski družbi neresnične, netočne in nepopolne podatke glede pravnega in/ali dejanskega stanja nepremičnine;

-          spremeni pogoje, pod katerimi je dal nepremičninski družbi naročilo za posredovanje v prometu z nepremičnino, ne da bi jo o spremembi obvestil v 5-ih dneh in sam trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

-          nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča ali ne zagotovi  vodenja ogledov nepremičnine (s tem je onemogočeno opravljanje bistvene obveznosti posrednika, da poskuša spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo);

-          naročitelj v roku 8-ih dni nepremičninski družbi ne posreduje informacij  o vplivih okolja, kot so poplave, emisije, hrup, neurejenost soseske, spori in spremenjenih okoliščinah, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o posredovanju in otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke oziroma ki vplivajo na vrednost in na samo posredovanje v prometu z  nepremičninami;

-          ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;

-          naročitelj nepooblaščeno posreduje tretjim ali drugim osebam informacije in podatke, ki jih je pridobil od nepremičninske družbe in/ali so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost. 

 

11. člen:        POVRNITEV STROŠKOV

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 97/2007), lahko pridrži pravico do povračila stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz 3. člena teh splošnih pogojev, in sicer v primeru, da pogodba, ki je bila predmet posredovanja, ni bila sklenjena. V kolikor se naročitelj in nepremičninska družba ne dogovorita drugače, nepremičninska družba zaračuna naročitelju iz naslova nastalih stroškov ¼ dogovorjene celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine).

 

12. člen:        ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Naročitelj se ni dolžan spustiti v pogajanja za sklenitev pravnega posla, za katerega je posredovala nepremičninska družba, z osebo, ki jo  je našel posrednik oziroma nepremičninska družba, in tudi ne skleniti z njo pravnega posla pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, vendar odgovarja nepremičninski družbi za škodo, če je ravnal nepošteno. V tem primeru je naročitelj dolžan plačati nepremičninski družbi odškodnino v višini najmanj 4% (brez vključenega DDV-ja) od ponudbene cene, ki se objavlja v sredstvih oglaševanja oziroma dve mesečni najemnini dogovorjeni v pogodbi o posredovanju.

 

13. člen:        EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

Če naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, veljajo zanjo ti splošni pogoji, kolikor ni  za ali z ekskluzivno pogodbo o posredovanju kaj drugače ali posebej določeno.

 

14. člen:        ODPOVED ALI ODSTOP OD POGODBE O POSREDOVANJU

Vsaka stranka pogodbe o posredovanju lahko kadarkoli pisno odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Vsaka stranka pogodbe o posredovanju lahko zaradi kršitve pogodbe in teh splošnih pogojev odstopi od pogodbe z učinkom takoj, ki nastopi, ko ena stranka drugo obvesti o odstopu in razlogu za odstop.

 

15. člen:        ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

16. člen:        PRAVILNIKI

Nepremičninska družba je sprejela Akt o notranji kontroli izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dejavnost prometa nepremičnin z dne 18.12.2009 in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z dne 1.03.2011.

 

17. člen:        VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju so ti splošni pogoji. V primeru, da splošni pogoji vsebujejo določila, ki bi bili v nasprotju s pogodbo o posredovanju, veljajo določila pogodbe o posredovanju. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na vidnem mestu v prostorih nepremičninske družbe in na spletni strani nepremičninske družbe www.nnrn.si.

 

Novo mesto, 1.9.2019

 

NNRN Nepremičnine d.o.o. Novo mesto

Robert Nedanovski

 

Nalagam ...

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

NNRN Nepremičnine d.o.o.